skip to Main Content

Turneringsreglement for Haslum Cup 23

Turneringsreglement Haslum Cup-23

§ 1. Arrangør

Haslum Cup arrangeres av Haslum IL Håndball.

§ 2. Spilleregler

Haslum Cup følger reglement til Norges Håndballbund og NHF Region Øst.

Haslum Cups turneringsreglement har følgende unntak fra NHFs bestemmelser:
• Regel 2.1 Spilletid – se kapittel §6 Spilletid
• Regel 2.2 Ekstraomganger – se kapittel §6 Spilletid
• Regel 2.8 Time-out – se kapittel §6 Spilletid

§ 3. Turneringsform

Gruppespill: Lagene spiller innledningsvis i grupper (puljer). Rekkefølgen mellom lagene
avgjøres etter:

• Flest poeng totalt
• Flest poeng innbyrdes oppgjør
• Målforskjell i innbyrdes oppgjør
• Flest scorede mål innbyrdes oppgjør
• Målforskjell totalt
• Flest scorede mål totalt
• Loddtrekning

Lag som har tapt på walkover rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall
poeng uansett målforskjell.

Sluttspill: Det spilles sluttspill i klassene J/G13 til J/G17-20. Alle lag går videre til sluttspill. Ved
tilstrekkelig antall lag pr klasse vil det bli spilt A- og B-sluttspill.

§ 4. Klasseinndeling

Haslum Cup gjennomføres med klasseinndeling i henhold til sesongen 2023-2024:
Turneringsreglement Haslum Cup 2023

Jenter/Gutter 17-20 – Fødselsår: 2003-2006
Jenter/Gutter 16 – Fødselsår: 2007 eller senere – Nivå 1 og 2
Jenter/Gutter 15- Fødselsår: 2008 eller senere – Nivå 1 og 2
Jenter/Gutter 14 – Fødselsår: 2009 eller senere – Nivå 1 og 2
Jenter/Gutter 13 – Fødselsår: 2010 eller senere – Nivå 1 og 2
Jenter/Gutter 12 – Fødselsår: 2011 eller senere –
Jenter/Gutter 11 – Fødselsår: 2012 eller senere –
Jenter/Gutter 10 – Fødselsår: 2013 eller senere –
Jenter/Gutter 9 – Fødselsår: 2014 eller senere –

For klassene 13 til 17-20 år spilles Haslum Cup med nivådeling. Det vil si at det er to nivåer i
disse klassene på samme måte som det er i regionserien i Region Øst. Nivå 1 er høyeste nivå,
og nivå 2 er nivået under. Man melder seg på det nivået man selv mener er riktig for sitt lag.

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i
Haslum Cup. Kopi av dispensasjon sendes til pamelding@haslumcup.no innen fristen for
registrering av spillere.

§ 5. Antall spillere og innbyttere

Ett lag kan benytte det antall spillere det ønsker under en kamp. Maks 16 spillere premieres i
finaler i klassene 13 – 17-20 år. Det er tillatt å benytte en spiller fra samme klubb på flere lag i
turneringen, men IKKE i samme årsklasse. Det er rene jente og gutteklasser og det er derfor
ikke tillatt å benytte jente- og guttespillere om hverandre. For spillere som deltar på flere lag
må det gå minimum 30 minutter mellom kampslutt og kampstart på kamper spilleren
deltar på.

I de klassene hvor det er nivådeling kan man benytte inntil 3 spillere fra nivå 1 på lag på nivå
2. Det forutsettes at reglene for hviletid på 30 minutter mellom hver kamp overholdes. Vi
henstiller samtidig til at man følger Fair Play tankegangen og ikke flytter spillere mellom
nivåer for å styrke nivå 2 laget, men heller for å sikre at alle deltakende spillere får sin andel av
spilletid

§ 6. Spilletid

Innledende kamper og eventuelle sluttspillkamper samt finaler avvikles etter følgende tider:

  • J/G 14, 15, 16, 17-20 spilles 2 x 15 minutter
  • J/G 11, 12, 13 spilles 1 x 20 minutter
  • J/G 9, 10 spilles 1 x 15 minutter

Det er ikke anledning til å ta time-out.

I sluttspill inklusive finaler ved uavgjort resultat ved full tid avgjøres kampen ved suddendeath hvor laget som scorer først vinner («golden goal»). Laget som skal starte avgjøres ved trekning.

§ 7. Lagslister

Før kampstart:
Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer
etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Lag
som ikke har levert inn endelig lagliste innen kampstart før sin første kamp kan tas ut av
turneringen. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i
turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås
under turneringen. Drakter: Ved drakt-kollisjon skal bortelag skifte drakt.

Under kamp:
Laget som står oppført som hjemmelag i innledende kamper starter med ballen og skal stå
til venstre for sekretariatet. Ingen bruk av eller straffe time-out. Lags time-out er beskrevet i
§6. Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader. Lag som forlater banen under
pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen. Hver enkelt klubb er ansvarlig for sine egne
supporteres opptreden. Viser til Fair play tekst.

§ 8 Ball, bane og klisterspill

Ball
Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet
i den enkelte kamp. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Øst for
inneværende sesong.

Spill med klister
Klister er ikke tillatt i klassene J9/G9 – J14/G14 med henvisning til NFF’s regler for klisterbruk i
aldersbestemte klasser. I klassene J15/G15, J16/G16 og J17-20/G17-20 tillates bruk av vannbasert
naturklister. Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på kr. 2 500,- og laget vil bli
bortvist fra turneringen.

Bane
Kortbane for J9/G9 – J10/G10, øvrige årganger spiller på full bane innendørs.

§ 8. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 9. Dommere

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 10. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 11. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 13. Ordensregler

Generelt: De på lagoppstillingen oppsatte ledere er ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 14. Forsikringer og ansvar

Haslum Cup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Haslum Cup v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

§ 15. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 1. juli får ikke refundert deltakeravgiften.

 

Back To Top