skip to Main Content

Turneringsreglement Haslum Cup 2021

Turneringsreglement Haslum Cup per 21.05 2021

§ 1. Arrangør

Haslum Cup arrangeres av Haslum IL Håndball

§ 2. Spilleregler

Haslum Cup spilles etter NHFs Lov- og kampreglement, med unntak av regel 2.8 Time-out. Time-out regler er beskrevet i § 6.

§ 3. Turneringsform

Gruppespill: Lagene spiller innledningsvis i grupper (puljer). Rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:

  1. Flest poeng totalt
  2. Flest poeng innbyrdes oppgjør
  3. Målforskjell i innbyrdes oppgjør
  4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør
  5. Målforskjell totalt
  6. Flest scorede mål totalt
  7. Loddtrekning

Sluttspill: Det spilles sluttspill i klassene J/G13 til J/G17-20. Alle lag går videre til sluttspill. Ved tilstrekkelig antall lag pr klasse vil det bli spilt A- og B-sluttspill.

§ 4. Klasseinndeling

J17-20/G17-20 født 2004-2001  J16/G16 født 2005 eller senere J15/G15 født 2006 eller senere J14/G14 født 2007 eller senere J13/G13 født 2008 eller senere J12/G12 født 2009 eller senere J11/G11 født 2010 eller senere J10/G10 født 2011 eller senere J9/G9 født 2012 eller senere 

I klassene 13 – 17-20 år er det nivådeling. Det vil si at det er to nivåer i disse klassene på samme måte som det er i regionserien i Region Øst. Nivå 1 er høyeste nivå, og nivå 2 er nivået under. Man melder seg på det nivået man selv mener er riktig for sitt lag.

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Haslum Cup. Kopi av dispensasjon sendes til pamelding@haslumcup.no innen fristen for registrering av spillere.

§ 5. Antall spillere og innbyttere

Ett lag kan benytte det antall spillere det ønsker under en kamp. Maks 16 spillere premieres i finaler i klassene 13 – 17-20 år. Det er tillatt å benytte en spiller fra samme klubb på flere lag i turneringen, men IKKE i samme årsklasse. Det er rene jente og gutteklasser og det er derfor ikke tillatt å benytte jente- og guttespillere om hverandre. For spillere som deltar på flere lag må det gå minimum 30 minutter mellom kampslutt og kampstart på kamper spilleren deltar på.

I de klassene hvor det er nivådeling kan man benytte inntil 3 spillere fra nivå 1 på lag på nivå 2. Det forutsettes at reglene for hviletid på 30 minutter mellom hver kamp overholdes. Vi henstiller samtidig til at man følger Fair Play tankegangen og ikke flytter spillere mellom nivåer for å styrke nivå 2 laget, men heller for å sikre at alle deltakende spillere får sin andel av spilletid.

§ 6. Spilletid

Innledende kamper og sluttspillkamper (unntatt finaler) avvikles etter følgende tider:

  • J/G 14, 15, 16, 17-20 spilles 1 x 30 minutter med unntak av A- og B-finaler som spilles 2 x 15 minutter med 1 minutts pause. 
  • J/G 13 spilles 1 x 20 minutter med unntak av A- og B-finaler som spilles 2 x 15 minutter med 1 minutts pause.
  •  J/G 9, 10, 11, 12 spilles 1 x 15 minutter.

I klassene J/G13 til J/G17-20 tillates det en 1.minutts time-out pr kamp pr lag i både gruppespill og sluttspill.

I sluttspill inklusive finaler ved uavgjort resultat ved full tid avgjøres kampen ved sudden-death hvor laget som scorer først vinner («golden goal»). Laget som skal starte avgjøres ved trekning. Dersom resultatet fremdeles er uavgjort etter fem spilte minutter, avgjøres kampen på 7-meterkast, fem til hvert lag, deretter en mot en.

§ 7. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Lag som ikke har levert inn endelig lagliste innen kampstart før sin første kamp kan tas ut av turneringen. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen. Drakter: Ved drakt-kollisjon skal bortelag skifte drakt.

Under kamp:

Laget som står oppført som hjemmelag i innledende kamper starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet. Ingen bruk av eller straffe time-out. Lags time-out er beskrevet i §6. Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader. Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen. Hver enkelt klubb er ansvarlig for sine egne supporteres opptreden.

Ball:

Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Øst for inneværende sesong.

Klister er ikke tillatt i klassene J9/G9 – J14/G14 med henvisning til NFFs regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser. I klassene J15/G15, J16/G16 og J17-20/G17-20 tillates bruk av vannbasert naturklister. Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på kr. 2 500,- og laget vil bli bortvist fra turneringen.

§ 8. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 9. Dommere

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 10. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 11. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 13. Ordensregler

Generelt: De på lagoppstillingen oppsatte ledere er ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 14. Forsikringer og ansvar

Haslum Cup har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Haslum Cup v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

§ 15. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 1. juli får ikke refundert deltakeravgiften.

Back To Top